PRIVACY VERKLARING

C-Koren Ekeren vzw kan volgende persoonsgegevens over jou verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier verstrekt.


o Voor leden van De Lambertijntjes en De Lambertijnen

 Voor- en achternaam van ouder/ voogd
 Voor- en achternaam van het lid
 Geboortedatum en geslacht van het lid
 Domicilieadres van het lid
 Telefoonnummer(s) van ouder/ voogd
 E-mailadres van ouder/voogd
 Eventuele extra e-mailadressen en telefoonnummers
 Overige persoonsgegevens van het lid die je actief verstrekt
 Medische gegevens van het lid in het kader van koorweekends of het jaarlijks Koorkamp

 

o Voor leden van Carmina en minderjarige leden van Cantilene

 Zelfde als voor Lambertijntjes en Lambertijnen
 GSM nummer van het lid
 E-mailadres van het lid

 

o Voor meerderjarige leden van Cantilene en leden van Caljenté, Con Amore, Cantando en Cantabo

 Voor- en achternaam van het lid
 Geboortedatum en geslacht van het lid
 Domicilieadres van het lid
 Telefoonnummer(s) van het lid
 E-mailadres van het lid
 Overige persoonsgegevens van het lid die je actief verstrekt
 Medische gegevens van het lid in het kader van koorweekends of het jaarlijks Koorkamp

 

o Voor vrijwillgers

 Voor- en achternaam van het lid
 Domicilieadres van het lid
 Telefoonnummer(s) van het lid
 E-mailadres van het lid
 Medische gegevens van het lid in het kader van koorweekends of het jaarlijks Koorkamp

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over inschrijvers die minderjarig zijn zonder de toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een inschrijver meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina van onze website (c-koren.be). Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we je gegevens gebruiken

C-Koren Ekeren vzw verwerkt persoonsgegevens voor de inschrijving van de leden van de afdelingen (De Lambertijntjes, De Lambertijnen, Carmina, Cantilene, Caljenté, Con Amore, Cantando, Cantabo en Koorkamp C-Koren Ekeren vzw), voor het afsluiten van een verzekering bij Koor&Stem vzw, om groepsindelingen te maken, om ouders tijdens activiteiten te contacteren indien dat nodig blijkt. We voegen de verstrekte e-mailadressen ook toe aan onze nieuwsbrief-tool. Zo blijf je zeker op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze koren. Als je ooit onze organisatie verlaat, kan je je eenvoudig uitschrijven als je dat wenst.

De gegevens van onze vrijwilligers worden enkel intern bewaard en dus niet gedeeld met Koor&Stem. Wij maken gebruik van de gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de Vlaamse Gemeenschap om onze vrijwilligers te verzekeren. Een vzw is wettelijk verplicht een vrijwilligersregister bij te houden.

De (e-mail)adressen verworven uit de inschrijvingen zullen ook gebruikt worden
• Voor het verzenden van informatie over alle activiteiten van C-koren Ekeren vzw en haar afdelingen.

• Voor het verzenden van informatie over evenementen of gebeurtenissen van leden van de C-koren die relevant zijn EN een muzikaal karakter hebben EN ten voordele zijn van een goed doel EN geen conflict met de C-koren bewerkstelligen.

• Voor het verzenden van informatie over een gebeurtenis die alle leden van C-koren Ekeren vzw en haar afdelingen aanbelangt (bv. het melden van een overlijden, het rondsturen van een krantenartikel aangaande een activiteit of gebeurtenis van C-koren Ekeren vzw en/of haar afdelingen, …).

Als je contact opneemt met C-Koren Ekeren vzw en/of haar afdeliingen, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of behandelen van je klacht.

 

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de GDPR heb je het recht om alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot het bestuur van de betrokken afdeling of via de contactpagina van onze website.
C-Koren Ekeren vzw zal zo snel mogelijk, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

C-Koren Ekeren vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan u wenst. Bij het verlaten van onze organisatie komen de gegevens automatisch in het oud-ledenbestand terecht. Op eenvoudig verzoek kan u de gegevens uit ons bestand laten verwijderen.
Medische gegevens worden na elk koorweekend of kamp verwijderd.

 

Delen met anderen

C-Koren Ekeren vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Naam, voornaam, geslacht, adres en geboortedatum worden gedeeld met Koor&Stem vzw voor het in orde brengen van de verzekering.
Wij delen de gegevens enkel met andere derden indien dat strikt noodzakelijk blijkt (bv. indien in geval van koorweekends of koorkampen de uitbater van de weekend- of kampplaats een aanwezigheidslijst nodig heeft om aan de plaatstelijke brandweer of overheidsinstanties door te geven).

 

Beeldmateriaal

In de loop van een werkjaar worden af en toe foto’s en opnames gemaakt die gebruikt worden op de website, de Facebookpagina, tijdens evenementen van de C-koren en mogelijk als illustratie bij publicaties. Door je lidmaatschap geef je ons stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden waar jij in voorkomt te maken en te publiceren. We spreken af dat deze toestemming ook geldt voor gerichte foto's (geposeerde, individuele foto's en geposeerde groepsfoto's). Als je dat niet wil, laat je dat weten (liefst via e-mail) aan iemand van het bestuur.
C-Koren Ekeren vzw en haar afdelingen kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor opnames (foto/video) die door derden gemaakt en verder verspreid worden. Hiermee wordt voornamelijk verwezen naar beeldmateriaal dat vastgelegd wordt door ouders en andere toeschouwers tijdens toonmomenten en/of concerten.

 

Beveiliging

C-Koren Ekeren vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het bestuur van de betrokken afdeling of de contactpagina van onze website.

 

De Privacycommissie

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij De Privacycommissie tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) – – 02/274.48.00

Login Form